Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacy verklaring

DefDocGeg:

Definitie en documentatie van gegevensverzamelingen en gegevensverwerking binnen Helperzorg, opgesteld binnen de context van de AVG

Dit document geeft de definitie van gegevensverzamelingen en documenteert de

gegevensverwerking van Helperzorg. Dit document is opgesteld binnen de

context van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Helperzorg is een kleinschalige zorgprofessional. Het is de eenmanszaak van Joost Hazewinkel, KvK nummer 65527666, AGB-code *****. www.helperzorg.nl. De Algemene Voorwaarden van Helperzorg zijn te vinden op: http://www.helperzorg.nl/algemenevoorwaarden

 

Inhoudsopgave

1.Context

2.Toepasselijkheid

3.Algemene maatregelen

4.Register

5.Toestemming

6.Datalekken

7.Beveiliging gegevensverzamelingen

8.Conclusie

 

1. Context

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse implementatie van de General Data Protection Regulation (GDPR) en de opvolger van de WBP, de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De WBP, http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468, blijft vooralsnog van toepassing, zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), www.AutoriteitPersoonsgegevens.nl, beschrijft op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemeneverordening-gegevensbescherming de nieuwe wet in het document “verordening_2016_- _679_definitief.pdf”.

De AVG eist dat een organisatie die persoonsgegevens verwerkt moet documenteren welke maatregelen getroffen zijn op het gebied van gegevensbescherming. Het voorliggende document doet dit voor Helperzorg.

 

2. Toepasselijkheid

Helperzorg is een eenmansbedrijf en verwerkt daarom niet op grote schaal gegevens. De AVG verplicht daarom geen Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) en Helperzorg heeft die dan ook niet. Ook verlangt de AVG daarom geen “Privacy Impact Assessment” (PIA) van Helperzorg. Volgens één van de “Algemene vragen over de AVG” op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordeninggegevensbescherming geldt de AVG voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook voor MKB'ers en ZZP'ers. In de context van Helperzorg is een ‘verwerker’ een medewerker van Helperzorg (en omdat het een eenmanszaak is, is het de enige medewerker). Er is geen sprake van gebruik van externe partijen die persoonsgegevens van cliënten van Helperzorg verwerken en er worden dus geen Bewerkersovereenkomsten gebruikt.

 

3. Algemene maatregelen

Helperzorg doet individuele zorgdienstverlening op maat voor cliënten. Voor elk van deze cliënten wordt separaat een dossier bijgehouden. Deze dossiers zijn afdoende beveiligd (hierover later meer) en elk dossier is alleen toegankelijk voor de betreffende cliënt en voor Helperzorg zelf. De gegevens die door Helperzorg in de dossiers worden verzameld en bewaard zijn noodzakelijk voor de verleende zorgdienstverlening. Het gaat om persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. De cliënt is op de hoogte dat deze gegevens worden verzameld en bewaard. Dit staat o.a. vermeld in de Algemene Voorwaarden van Helperzorg, die de cliënt ontvangt voorafgaand aan de zorgdienstverlening en die de cliënt accepteert als onderdeel van het zorgcontract dat individueel met elke cliënt wordt afgesloten. Er wordt precies voldoende en niet teveel informatie verzameld, volgens de principes ‘need to know’ en ‘least privilege’.

 

De enige bewerker van de persoonsgegevens is het enige personeelslid, de eigenaar Joost Hazewinkel. Er wordt samengewerkt met o.a. collegazorgdienstverleners, maar uitwisseling van persoonsgegevens is zeer beperkt. Ook worden er persoonsgegevens verstrekt aan gemeenten en andere overheidsinstanties, in het kader van financiering en rapportages, maar deze verstrekking vindt slechts plaats onder strikte voorwaarden. Zie verder hoofdstuk “Register”. Helperzorg zet proactief een aantal maatregelen in die het risico significant verminderen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen. Dit zijn o.a.:

verzender en ontvanger van gegevensverzamelingen worden altijd expliciet en handmatig gecontroleerd;

gegevensdragers zoals papier, apparaten en extern geheugen worden afdoende beveiligd tegen diefstal en afdoende beveiligd bewaard, ook tijdens transport/communicatie;

 • afgedankte gegevensdragers worden afdoende vernietigd;

 • er wordt geen gebruik gemaakt van publieke en beperkt beveiligde media, zoals WhatsApp, Facebook en dergelijke;

 • bij online communicatie wordt gebruik gemaakt van VECOZO of middelen met een vergelijkbaar beveiligingsniveau, zoals de tool 7-ZIP met 256-bit AES encryptie en een wachtwoord van voldoende kwaliteit;

 • de gebruikt ICT-hulpmiddelen worden altijd en proactief bijgewerkt (denk o.a. aan updates van het operating system, het gebruik van geupdate anti-malware

 • en van beveiligde backups);

 • er wordt geen gebruik gemaakt van een eigen klantportaal en als gebruik gemaakt moet worden van een extern klantportaal, dan wordt dit alleen gedaan als dit externe systeem afdoende beveiligd is

 

4. Register

Het “Register” in de context van de AVG is de definitie en documentatie van gegevensverzamelingen en van gegevensverwerkingen. Er zijn de volgende gegevensverzamelingen:

 • één dossier per cliënt; doel hiervan is de ondersteuning van het verlenen van goede zorg; het eigen dossier is alleen toegankelijk voor de betreffende cliënt en voor Helperzorg en bevat alleen gegevens van die cliënt;

 • de bedrijfsdocumentatie; doel hiervan is het kunnen uitoefenen van de bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit; de bedrijfsdocumentatie is alleen toegankelijk voor Helperzorg en bevat geen cliëntgegevens. Er zijn de volgende gegevensverwerkingen:

 • het bijwerken van dossiers i.h.k.v. zorgdienstverlening;

 • het bijwerken van bedrijfsdocumentatie i.h.k.v. bedrijfsvoering; deze beide activiteit vinden alleen plaats door Helperzorg zelf, ten kantore van Helperzorg, en daarnaast zijn er de volgende gegevensverwerkingen met externe partijen:

 • interactie met financiers in het kader van Zorg in Natura (zoals gemeenten en zorgkantoren); deze interactie vindt plaats via VECOZO en is daarmee afdoende gedocumenteerd en beveiligd;

 • interactie met overheid (zoals de Inspectie en CBS) t.b.v. de verantwoording, verslaglegging en statistiek; deze interactie vindt plaats via specifieke overheidsmaatregelen en is daarmee afdoende gedocumenteerd en beveiligd.

 

Alle gegevensverwerkingen worden uitgevoerd door de enige medewerker van Helperzorg, Joost Hazewinkel.

Deze opzet van gegevensverzamelingen en gegevensverwerkingen en het gebruik ervan binnen de context van individuele, persoonlijke zorgdienstverlening op maat aan cliënten vormt “privacy by design” (privacy is reeds aanwezig in de opzet van het geheel) en levert in de praktische uitvoering “privacy by default” (er wordt standaard rekening gehouden met privacy-aspecten).

 

5. Toestemming

De toestemming van de cliënt (de “betrokkene” in AVG-termen) is geïmplementeerd via het zorgcontract tussen Helperzorg en cliënt. Dit zorgcontract verwijst naar de Algemene Voorwaarden van Helperzorg en met ondertekening van het zorgcontract onderschrijft de cliënt tevens de Algemene Voorwaarden. In de Algemene Voorwaarden wordt beschreven dat er een dossier wordt bijgehouden, dat dit in te zien is door de cliënt, wordt de bewaartermijn gedefinieerd en worden vertrouwelijkheid, geheimhouding en privacy benoemd. Specifiek wordt o.a. in artikel 3.8 van de Algemene Voorwaarden gesteld: Door ondertekening van Zorgovereenkomst geeft de Zorgvrager aan Helperzorg toestemming om zorg te verlenen aan Cliënt en daarbij alle handelingen te verrichten die Helperzorg nodig acht voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst De zorgdienstverlening is persoonlijk en dus is het vanzelfsprekend dat verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk en voorwaardelijk is voor uitvoering van de zorgovereenkomst. Zodra dus de zorgovereenkomst door de cliënt wordt ondertekend, is daarmee toestemming verkregen voor het verzamelen en bewerken van persoonsgegevens. Als de cliënt deze toestemming wil intrekken, dan impliceert dit dat de zorgovereenkomst niet meer uit te voeren is door Helperzorg. Dit impliceert dat de zorgovereenkomst wordt opgezegd, zoals beschreven in artikel 11.1 van de Algemene Voorwaarden. Bij inschakeling van derden wordt een nieuwe zorgovereenkomst opgesteld; zie artikel 6 van de Algemene Voorwaarden, waarbij tevens de continuering van de zorg wordt gewaarborgd. In die nieuwe zorgovereenkomst zorgen vergelijkbare clausules voor het waarborgen van de goede bescherming van de persoonsgegevens van de cliënt. Met dit alles is effectief het recht op dataportabiliteit geïmplementeerd.

 

6. Datalekken

Helperzorg voldoet aan de 'meldplicht datalekken'. Eventuele datalekken zullen worden geregistreerd en gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens via datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

7. Beveiliging gegevensverzamelingen

Alle gegevens genoemd in het Register worden opgeslagen binnen het domein van Helperzorg. Deels vindt dit plaats fysiek in afsluitbare kasten, die alleen toegankelijk zijn voor de enige medewerker van Helperzorg, Joost Hazewinkel, en deels online, op beveiligde ICT systemen, die afdoende zijn beveiligd met o.a. toegangsbeveiliging, anti-malware en backup en ook alleen toegankelijk zijn voor Helperzorg.

 

8. Conclusie

De conclusie van dit alles is dat de organisatie Helperzorg handelt in overeenstemming met de AVG en dat Helperzorg de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen en blijven voldoen.

Opgesteld door Joost Hazewinkel, eigenaar van Helperzorg. Versie 2.0 15/3/2018.